Kancelaria Radcy Prawnego - Ewa Urbanowicz
Logo
Odpowiedzialność dyscyplinarna

W świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji RP: w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. Jedną z funkcji samorządów zawodowych jest sprawowanie pieczy nad należytym (czyt. prawidłowym) wykonywaniem zawodu - w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Za postępowanie sprzeczne z prawem lub zasadami etyki zawodowej, albo za zachowanie, które narusza godność zawodu, osoba wykonująca zawód zaufania publicznego ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną/zawodową. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej/zawodowej jest postępowaniem represyjnym – nakładającym pewne sankcje (kary) za czyny, które wypełniają znamiona deliktów dyscyplinarnych. Przepisy prawa, w świetle których prowadzone są postępowania dyscyplinarne/odpowiedzialności zawodowej zostały zawarte w aktach normatywnych regulujących zasady funkcjonowania poszczególnych samorządów zawodowych. W kwestiach nieuregulowanych materią ustawową oraz aktami wewnętrznymi wydawanymi przez organy samorządowe stosuje się – odpowiednio - określone przepisy Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego. Jedną z naczelnych zasad proces karnego, transponowaną do postępowań dyscyplinarnych/odpowiedzialności zawodowej jest prawo, wyrażone w treści przepisu art. 6 k.p.k – prawo do obrony.

Kancelaria staje w obronie zapewnienia obwinionemu w procesie z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej/zawodowej wszystkich dostępnych instrumentami prawa środków, do dochodzenia swoich praw oraz należytej obrony.

W zakres usług świadczonych przez Kancelarię wchodzą m.in. postępowania:

z zakresu odpowiedzialności zawodowej:

  • lekarzy i lekarzy dentystów oraz lekarzy weterynarii
  • pielęgniarek i położnych
  • farmaceutów
  • diagnostów laboratoryjnych
  • fizjoterapeutów
  • psychologów

oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej:

  • adwokatów
  • prokuratorów
  • sędziów
  • rzeczników patentowych